DAIRRY STORE

Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập chương trình: 

Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập chương trình:  Người dùng Download chương trình Bravo8 trong CH Play đối với điện thoại dùng hệ điều hành Android và AppStore đối với điện thoại dùng hệ điều hành IOS. Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập chương trình: